DMD Cyclng Team, vzw
INTERN REGLEMENT en AANSLUITINGSVOORWAARDEN SEIZOEN 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het intern reglement en de aansluitingsvoorwaarden zijn integraal van toepassing op ALLE LEDEN die bij het begin van het seizoen het LIDGELD betaald hebben, en zich aldus akkoord verklaren met onderstaande punten:

1. Door zijn aansluiting verbindt elk lid zich ertoe voor 2018 een vergunning/verzekering wielertoerist/VTT ten bedrage van 28 € af te sluiten via de W.B.V (=WielerBond Vlaanderen). Een familievergunning (famileleden wonende op hetzelfde adres) kost 33 €.

Met deze vergunning is men 24u/24u, van 01 jan tot 31 dec, verzekerd voor “Burgerlijke aansprakelijkheid” (rechtsbijstand inbegrepen) t.o.v. derden wanneer men als wielrijder door zijn eigen fout schade aan een ander persoon berokkent. Er is wel een geïndexeerde vrijstelling (franchise) van 123,95 € voorzien en indien men een familiale verzekering heeft moet aan deze, als prioritaire verzekeraar, ook aangifte worden gedaan.

Deze vergunning bevat ook een persoonlijke ongevallenverzekering (met een vrijstelling van 24,79 € per schadegeval). Hierbij wordt dan een uitkering uitbetaald voor lichamelijke schade die men zelf oploopt bij het veroorzaken van een ongeval (details: zie formulier W.B.V.).

Met deze vergunning krijgt de houder korting op toegangsprijzen bij wedstrijden ingericht door de W.B.V. en kan aan verminderde prijs deelgenomen worden aan alle Wielerbondorganisaties (bvb VTT’s).

2. Het inschrijvingsgeld voor het seizoen 2018 bedraagt 37 € en wordt in één keer afgerekend vooraleer men het seizoen aanvat.

Dit bedrag vormt een gedeeltelijke bijdrage in de administratiekosten, in de organisatiekosten van de clubwerking en in de kostprijs van het clubsouper op het einde van het seizoen.

3. KLEDIJ (waarde +/- 150 € ). De volledige uitrusting omvat : één koerstrui met korte mouwen, één trui met lange mouwen, één koersbroek (kort), één koersbroek lang en één windtex-jasje zonder mouwen. GEEN ENKELE ANDERE KLEDIJ mag tijdens de door de club georganiseerde tochten zichtbaar gedragen worden.
Enkel op zaterdagritten kan de BEAULIEU-kledij van vorige seizoenen nog gedragen worden.

Bij een eerste aansluiting bij de club betaalt een nieuw lid voor dit kledijpakket de persoonlijke tussenkomst van 100 € (waarvan 50 € als waarborg).

Bij de inschrijving voor het volgend seizoen wordt 25 € door de club terugbetaald. Deze som zal rechtstreeks van het inschrijvingsgeld afgehouden worden. Bij de inschrijving voor het daaropvolgend seizoen wordt nogmaals 25 € terugbetaald, som die eveneens rechtstreeks van het inschrijvingsgeld zal afgehouden worden.

Alle kledij blijft ten allen tijde persoonlijke eigendom van het clublid.

4. Het clublid verklaart zich bewust in te zetten voor de veiligheid (het dragen van een fietshelm en het hebben van een fietsbel wordt zeer sterk aanbevolen) van zowel zichzelf als van de andere clubleden en zich te houden aan de wegcode zoals voorzien bij alle verkeersreglementen die gelden op de openbare weg én deze die gelden voor het verkeer van fietsers en wielertoeristen in clubverband : zie Art. 43bis uit de wegcode.

5. Het clublid verklaart zich bewust te zijn dat moedwillige inbreuken op de wegcode, zoals bedoeld in punt 4 hierboven, en het deelnemen onder invloed van drank of andere stimulerende middelen, hem persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen bij ongevallen.

6. AANGIFTE ONGEVAL : Elk ongeval als wielrijder of een ongeval binnen clubverband dient BINNEN DE 24 UUR te worden gemeld aan de voorzitter, of bij diens afwezigheid aan de penningmeester.

7. De club verbindt er zich toe om elk lid gelijkwaardig te behandelen en zijn belangen te verdedigen daar waar dit nodig mocht blijken. Ook neemt de club -binnen het clubgebeuren- de verantwoordelijkheden over in gevallen dat het clublid daartoe zelf niet meer in staat is (vb. bij ongeval), alsook om aan elk lid de meest dringende medische verzorging te verstrekken die mogelijk is of desnoods de nodige oproepen te doen.

8. LAUREAATSCHAP voor wie tijdens het officiële zomerseizoen?

a. Zij die ALLE ZONDAGEN meerijden en bovendien deelnemen aan VIER GROTE ritten.
b. Zij die ten hoogste TWEE ZONDAGEN AFWEZIG zijn, maar die WEL aan ZES GROTE ritten deelnemen.
c. Zij die TEN HOOGSTE EEN ZONDAG AFWEZIG zijn , maar die dan WEL aan VIJF GROTE ritten deelnemen.
ELK LID die ALLE zondagritten én ZES grote ritten meerijdt wordt erkend als SUPERLAUREAAT

9. Bij het vroegtijdig verlaten of het gedeeltelijk niet meerijden van een rit worden de ritpunten voor het laureaatschap NIET toegekend (behalve in geval van overmacht zoals ongeval, ernstige technische problemen, …). Specifieke gevallen van overmacht die een lid verhinderen een rit mee te rijden kunnen aan het bestuur voorgelegd worden via de voorzitter. Het bestuur zal dan delibereren of de ritpunten voor het laureaatschap eventueel toegekend kunnen worden.

10. De BAANKAPITEINS zullen instaan voor de organisatie van de ritten. De snelheid moet beperkt worden zodanig dat iedereen kan volgen. Snelheid, behendigheid of regelmatigheid worden niet opgelegd.
Op moeilijke stroken, waar op voorhand door de ritverantwoordelijke vrije snelheid werd gepland, kan elkeen zijn eigen tempo rijden en op het einde van die stroken zal er dan ook worden gewacht tot een volledige hergroepering.

11. Elk lid beslist volledig vrij met welke groep hij meerijdt (de 'junioren' - groep A, de 'seniores' - groep B of de 'veteranen' - groep C) op voorwaarde dat hij dit meldt bij het tekenen van het controleblad. Dit blad tekenen VOOR de start van de rit is trouwens een verplichting (zie Art. 43.3.3.1° van de wegcode). Indien dit niet gebeurt zullen de ritpunten NIET toegekend worden. Elkeen van de 'junioren' die occasioneel meerijdt met de ‘seniores’ dient zich volledig te voegen naar de richtlijnen van de baankapiteins van de ‘seniores’. Hetzelfde geldt voor 'senioren' die meerijden bij de 'veteranen'

12. Er wordt in principe een clubwagen ter beschikking gesteld voor 'junioren' met reservemateriaal en -wielen voor vervanging tijdens de fietstochten. Dit is eveneens zo voor de grote ritten van de senioren en veteranen. Reservewielen mogen niet worden meegenomen naar huis zonder duidelijke afspraak met de secretaris of de rittencoördinator.

13. Alle leden zijn geacht de geldende clubreglementen, de bevelen en/of raadgevingen van het bestuur of baankapiteins te volgen. Bij overtreding of negeren hiervan en verder in elk geval dat een lid door zijn bewoordingen, zijn daden, zijn geschriften en/of zijn gedrag schade berokkent aan de goede naam van de W.B.V., de club, het bestuur en/of de sponsor(s) zal het bestuur, na de betrokkene te hebben opgeroepen en gehoord één van de volgende sancties kunnen opleggen : de waarschuwing, de berisping, de blaam of de uitsluiting uit de vereniging.

14. Geschilpunten, voorstellen of klachten alsook opmerkingen worden steeds aanvaard bij de voorzitter of elk lid van het bestuur, waarna deze door het bestuur zullen behandeld worden.

15. Onderhavig intern reglement ligt steeds ter inzage bij de voorzitter. Een exemplaar wordt aan elk lid overhandigd bij de inschrijving.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries